موقعیت رسالت روی نقشه

هتل رسالت کرمانشاه

کرمانشاه-میدان فردوسی-ابتدای خیابان کسری